Uzņemšana 1.Klasē

Skolēnu uzņemšana 1. klasē   

Skolēnu uzņemšana 1. klasē skolā notiek saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Pieteikt bērnu skolā vecāks vai tā likumiskais pārstāvis elektroniski vai klātienē skolas lietvedībā iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu (līdz 20.08.);
  • nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā;
  • ģimenes ārsta izziņu vai psihologa atzinumu par Izglītojamā veselības stāvokli, ja izvēlēta izglītības ieguves forma – izglītība ģimenē.

Vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim iesniedzot iepriekš norādītos dokumentus skolā klātienē (skolas lietvedībā) ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Elektroniski piesakot bērnu skolā iepriekš norādītie dokumenti elektroniski parakstīti tiek nosūtīti uz skolas e-pasta adresi: ulbrokas.skola@u-vsk.lv