Uzņemšanas vidusskolas pakāpē

Skolēnu uzņemšana vidusskolas pakāpē 

   
   Skolēnu uzņemšana no 10. līdz 12. klasei skolā notiek saskaņā ar skolas iekšējiem noteikumiem.

   Skolā, lai skolēns tiktu uzņemts vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei, ir nepieciešams kārtot iestājpārbaudījumus. 
   Iestājpārbaudījumi tiek organizēti skolā nosakot katru mācību gadu iestājpārbaudījuma vienoto kārtošanas datumu, vai arī individuāli.

Iestājpārbaudījums

  • Iestājpārbaudījums uzņemšanai izglītības iestādes vidusskolas pakāpē vispārējā vidējās izglītības programmā ir kombinēts, kurā ir ietverti uzdevumi, kas atbilst valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību priekšmetos Matemātika, Latviešu valoda un pirmā svešvaloda (Angļu valoda vai Vācu valoda).

   Pieteikt skolēnu skolā vispārējās vidējās programmas apguvei (ja skolēns nav sasniedzis 18. gadu vecumu) var vecāks vai tā likumiskais pārstāvis elektroniski vai klātienē skolas lietvedībā iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:
  • skolēna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • iepriekš iegūtās izglītības dokumentus - apliecība par kādu no pamatizglītības programmas apguvi un sekmju kopsavilkums;
  • nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
  • skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u).

Vecākam vai skolēna likumiskajam pārstāvim iesniedzot iepriekš norādītos dokumentus skolā klātienē (skolas lietvedībā) ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Ja skolēns personiski iesniedz dokumentus (ja skolēnam ir vismaz 18. gadi) tam ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - personas pasi, vai personas ID karti.

Elektroniski piesakot bērnu skolā iepriekš norādītie dokumenti elektroniski parakstīti tiek nosūtīti uz skolas e-pasta adresi: ulbrokas.skola@u-vsk.lv