1.klašu vokālais ansamblis

Vadītāja: Sabīne Balode

Vokālo ansambļu interešu izglītības programma ir integrēta izglītības programma, kas ietver:

  • vokālo iemaņu apguvi un attīstību;
  • muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas, ritma izjūtas attīstību;
  • muzikālās dramaturģijas uztveres un tās radošās pielietošanas attīstību;
  • kolektīvās muzicēšanas apguvi un kopsadarbības attīstību.

Vokālo ansambļu dziedāšanā skolēni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā, gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu, attīsta kritisko spriestspēju, izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.

Veidojas priekšnoteikumus tam, lai audzēkņi iesaistītos kultūras mantojuma un vērtību apguvē un kultūrvides veidošanā.


2023./2024.mācību gads 

Dalība Māmiņdienas koncertā 


Dalība Latvijas 105.dzimšanas dienas koncertā