Darbiniekiem

Skolas iekšējie dokumenti darbiniekiem

Iekšējie dokumenti (normatīvie akti) skolā ir visi tie dokumenti, kas nosaka skolas ikdienas darba kārtību dažādās jomās.
Šajā sadaļā ir apkopoti skolas iekšējie dokumenti, kas ir saistoši darbiniekiem uz ko balstās mūsu skolas ikdienas darbs.
Lai būtu vieglāk orientēties skolas darbu regulējošo dokumentos, daļa no skolas iekšējiem dokumentiem ir ievietoti citās sadaļās, piemēram:

Ja Jums rodas jautājumi par kādu no skolas iekšējiem dokumentiem, sazinieties ar skolas vadību, - mēs Jums palīdzēsim.

Dokumenti:

 • Iekšējie kārtības noteikumi
 • Darba kārtības noteikumi
 • Koplīgums
 • Skolas padomes nolikums
 • Kārtība, kādā notiek iepazīstināšana ar skolas pašnovērtējuma ziņojumu
 • Kārtība, kas nosaka skolas simbolikas izmantošanu
 • Kārtība, kādā darbinieki var izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai

Drošība:


Mācības / profesionālā darbība:

 • Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi
 • Kārtība, kādā tiek skolā plānota darbinieku profesionālā pilnveide
 • Kārtība, kādā nodrošina tālākizglītības vai profesionālās pilnveides ietvaros iegūto zināšanu pārnesi kolektīvā
 • Kārtība, kas nosaka obligātās dokumentācijas saturu, noformēšanas kārtību un atbildīgās personas
 • Kārtība, kādā notiek mācību procesa dokumentēšana "e-klases" žurnālā
 • Kārtība, kādā var pieteikties skolas organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos
 • Skolas elektroniskā žurnāla "e-klase" lietošanas kārtība

Atbalsts:

 • Naudas balvu piešķiršana skolas darbiniekiem
 • Atbalsts profesionālās pilnveides un tālākizglītības īstenošanā

Saimniecība:

 • Kārtība, kādā darbinieki tiek nodrošināti ar tehniskajiem saziņas līdzekļiem darba pienākumu pildīšanai
 • Kārtības noteikumi skolas ēdnīcā
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta skolas ēdnīcas darba kvalitātes kontrole