Metodiskās tēmas

Ulbrokas vidusskolā katras pirmdienas rītā, baudot rīta aromātisko kafiju, norisinās metodisko komisiju vadītāju pārrunas par dažādām aktuālām metodiskām tēmām.

Aktuālais temats

 1. Skolēnu vērtēšana
 2. Ukraiņu skolēnu pieņemšana Ulbrokas vidusskolā 
 3. Inovatīvās skolas aktualitātes
 4. Skolotāju individuālās sarunas ar direktoru
 5. Skolotāju profesionālā darba kvalitātes vērtēšana
 6. Klāsvadība
 7. Kompetences, to pilnveide (profesionālās pilnveides jautājumi)
 8. Mācību stundas struktūra
 9. Sasniedzamie rezultāti
 10. Pašvadīta mācīšanās 
 11. Audzināšanas darba rezultātu vērtēšana (motivācijas sistēma)
 12. Atklātās stundas, to īstenošana
 13. Skolotāja profesionālās pilnveides plānošana
 14. Mācību līdzekļu pieejamība
 15. Skolotāja profesionālās darbības pašvērtēšana
 16. Skolas darba pašvērtēšana
 17. Mācību sasniegumu analīze:
  1. skolēna
  2. skolotāja
  3. metodiskās komisijas
  4. skolas (metodiskā padome)
  5. ārējā vērtēšana (IKVD)
 18. Materiāli tehniskais nodrošinājums
 19. Skolas kultūrvide
 20. Emocionālā un fiziskā labsajūta skolā
 21. "Organizācija, kas mācās" principu ieviešana un īstenošana skolas darbā
 22. Pārbaudes darbu veidošana
 23. Skolas tēls: 
  1. aktivitātes skolas tēla veidošanā
  2. skolas konference
  3. sabiedriskās attiecības
  4. sadarbība ar citām skolām 
 24. Mācību stundu vērošana
 25. Sadarbības attīstība/īstenošana starp skolotājiem
 26. Tematiskie plāni:
  1. izstrāde (darba organizācija) 
 27. Skolotāju slodžu plānošana
 28. Vidusskolas stratēģiskā attīstība, pakāpes plānošana
 29. Skolas vides pilnveides jautājumi