Metodiskās tēmas

Ulbrokas vidusskolā katras pirmdienas rītā, baudot rīta aromātisko kafiju, norisinās metodisko komisiju vadītāju pārrunas par dažādām aktuālām metodiskām tēmām.

Metodiskās tēmas

 1. Uzturēta emocionālā un fiziskā labbūtība
 2. Pilnveidota tekstpratība Sākumskolā/pamatskolā/vidusskolā
 3. Uzlabots karjeras atbalsts
 4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana
 5. CE, VPD analīze
 6. PBD veidošana
 7. Stundu vērošana
 8. Mācību priekšmetu tematisko plānu izstrāde
 9. Pedagogu savstarpējā sadarbība
 10. Mācību līdzekļu nodrošināšana
 11. Teksta interpretēšanas spēju, lasītāja analītiskās un kritiskās attieksmes veidošana strādājot ar jaukta formāta tekstiem,
 12. Diferencēts un individualizēts izglītības process skolēncentrētas pieejas īstenošanā
 13. Viss par tarifikāciju
 14. Papildu mācību literatūra un metodiskie līdzekļi pedagogu atbalstam
 15. Darbs ar talantīgiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām
 16. Diferencēta pieeja mācību procesā
 17. Sadarbība ar skolēniem un viņu vecākiem
 18. Alternatīvās mācību metodes
 19. Skolotāja profesionālās pilnveides plānošana
 20. Skolotāja profesionālās darbības pašvērtēšana
 21. Kā celt skolēnu pašapziņu, atbildības sajutu, motivāciju mācīties?
 22. Skolas kultūrvide
 23. "Organizācija, kas mācās" principu ieviešana un īstenošana skolā
 24. Skolotāju slodžu plānošana
 25. Sadarbības attīstība/īstenošana starp skolotājiem
 26. Skolas vides pilnveides jautājumi
 27. Skolas tēls: 
  1. aktivitātes skolas tēla veidošanā
  2. skolas konference
  3. sabiedriskās attiecības
  4. sadarbība ar citām skolām