Pamata dokumenti

Skolas pamata dokumenti

Šajā sadaļā ir ievietoti skolas darbu regulējošie pamata dokumenti, kas nosaka skolas darba organizāciju un kārtību.
Vairākos gadījumos kāds no skolas pamata dokumentos ietvertiem regulējumiem detalizēti ir precizēts kādā citā skolas iekšējā dokumentā - kārtībā.
Ja Jums rodas jautājumi par kāda dokumenta regulējumu, sazinieties ar skolas vadību. Mēs Jums palīdzēsim.

Dokumenti:
 • Skolas nolikums
 • Reģistrācijas apliecība
 • Ulbrokas vidusskolas akreditācijas lapa
 • Skolas padomes nolikums
 • Iekšējie kārtības noteikumi

 • Ulbrokas vidusskolas orgagramma

Skolas kvalitātes vadība

Izglītības programmas:
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
 • Pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programma (21011111)
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Drošība:
 • Kārtība rīcībai, ja konstatēta emocionālā vai fiziskā vardarbība, kas vērsta pret skolēnu
 • Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas
 • Datu apstrādes noteikumi
 • Videonovērošanas datu apstrādes noteikumi
 • Kārtība, kādā tiek organizēts darbs skolā, ievērojot epidemoloģiskās drošības pasākumus COVID-19 izplatības laikā
 • Rīkojums par rīcību COVID-19 konstatācijas gadījumā
 • Ulbrokas vidusskolas privātuma politika

Mācības:
 • Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi