Audzināšanas darba programma

Audzināšanas darba programma

Audzināšanas mērķis ir organizēt mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu Ulbrokas vidusskolā, lai katram skolēnam ir iespēja kļūt par brīvu, patstāvīgu un atbildīgu personību mūsdienu dzīvei pasaulē, veicinot izpratni par dzīves pamatvērtībām, savas kultūras vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot piederību savai valstij.

Audzināšanas jomas darba virziens: Pilsoniskā līdzdalība un skolēns kā aktīvs indivīds ikdienas rīcībā un daudzveidīgos uzskatos.

Audzināšanas pasākumi:

 • Pasākumi skolēnu patriotisma audzināšanā, t.sk. valsts svētku svinēšana un atceres dienu atzīmēšana.
 • Pasākumi skolēnu pilsoniskās izglītības pilnveidē un Eiropas identitātes un piederības apziņas veicināšanā.
 • Skolēnu sabiedriskās aktivitātes un līdzdalības veicināšana vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā.
 • Skolēnu līdzdalības nodrošināšana skolas pārvaldes jautājumu risināšanā.
 • Skolēnu pašpārvaldes darbības atbalstīšana un pieredzes popularizēšanu.
 • Skolēnu iesaistīšanā jaunatnes nevalstiskajās organizācijās.
 • Skolēnu iesaistīšana interešu izglītības programmās kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides izglītībā un sporta interešu izglītībā.
 • Skolēnu iesaistīšana Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidošanā.
 • Skolēnu iesaistīšana pētnieciskajā darbībā savas skolas, novada izzināšanā un kultūras mantojuma un vides saglabāšanā. (Izglītojamo iesaiste Eiropas Savienības fondu projektos “PuMPuRS”,  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" un programmā “Latvijas skolas soma" tiek realizēta gan klātienē, gan attālināti, izvērtējot projektos plānotās aktivitātes.)
 • Jauniešu līderības prasmju attīstīšana, izmantojot jauniešu starptautiskās programmas, sadarbojoties ar Eiropas Solidaritātes korpusa projekta dalībniekiem Stopiņu pagastā.
 • Karjeras izglītības pasākumu organizēšana.
 • Pasākumi skolēniem par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālos apstākļos, veselīgu dzīvesveidu un atkarību profilaksi.
 • Pasākumi skolēniem par pareizu higiēnu, distancēšanos, veselības stāvokļa uzraudzību, vakcināciju, kā arī informēšanu un komunikāciju saistībā ar aktuālajiem epidemioloģiskajiem jautājumiem.
 • Skolēnu uzņēmējdarbības prasmju veidošana, skolēnu mācību uzņēmumu organizēšana.
 • Skolēnu uzmanības pievēršana savstarpējo attiecību kultūrai, konfliktu risināšanai, vardarbības novēršanai, iecietības veicināšanai.
 • Starpkultūru sadarbības veicināšana.
 • Pasākumi izglītības prestiža un skolēnu pašpilnveides un sabiedriskās līdzdalības veicināšanai skolēnu vidū.
 • Izglītojoši pasākumi vecākiem par bērnu audzināšanas jautājumiem.
 • Skolēnu un skolas sasniegumu popularizēšana vietējos, reģionālajos un citos masu medijos, sociālajos tīklos un sabiedrības informēšana par audzināšanas darba labās prakses piemēriem.
Audzināšanas darba programma