Kārtības noteikumi

11.12.2023.                                                                                   

ULBROKAS VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS UN KRĀJUMU  LIETOŠANAS KĀRTĪBA

 1.Vispārīgie noteikumi 

 • Šie noteikumi nosaka Ulbrokas vidusskolas bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) lietotāju apkalpošanas kārtību, viņu tiesības un pienākumus. 
 • Bibliotēkas fondus un pakalpojumus var izmantot visi Ulbrokas vidusskolas izglītojamie, izglītības iestādes darbinieki, kā arī skolas absolventi un novada iestāžu darbinieki, (turpmāk tekstā – Bibliotēkas lietotāji), uzrādot personas apliecinošu dokumentu. 
 • Bibliotēkas lietotājs tiek reģistrēts Bibliotēkas elektroniskajā datu bāzē, kas viņam dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus. 
 • Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
 • Pārtraucot darbu vai mācības Ulbrokas vidusskolā, visi izsniegtie iespieddarbi un dokumenti jānodod Bibliotēkā un jāsaņem bibliotekāres apliecinājums (veidlapa Nr.3 “Apgaitas lapa-izglītojamie”, Nr.4 “Apgaitas lapa- darbinieki”) par saistību nokārtošanu, kas jāiesniedz lietvedībā pirms mācību vai darba saistību pārtraukšanas.   
 1. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

 2.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

2.2. Bibliotēkas pakalpojumi ir:

2.2.1. iespieddarbu un dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas Bibliotēkā;

2.2.2.kopēšanas iekārtas izmantošana; 

2.2.3.bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.

2.3.Uzziņu literatūra (vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.), periodikas izdevumi, reti izdevumi, mākslas albumi bibliotēkas darba laikā ir izmantojami tikai lasītavā. 

2.4. Iespieddarbu izsniegšanu un saņemšanu veic bibliotekārs elektroniskajā sistēmā BIS ALISE. 

2.5.Bibliotēkas izsniegto grāmatu (izņemot mācību grāmatas) lietošanas termiņš ir 30 dienas. Lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ja saņemtos iespieddarbus nepieprasa citi lietotāji. 

2.6. Bibliotēkas lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 3 iespieddarbus. 

2.7 .Bibliotēkas lietotājs no lasītavas brīvpieejas fondiem patstāvīgi izvēlas literatūru. 

 1. Bibliotēkas lietotāju tiesības

3.1. Izmantot bibliotēkas telpas šādiem mērķiem: iespieddarbu lasīšanai, mājasdarbu pildīšanai un mācību stundu norisei, iepriekš saskaņojot ar bibliotekāri.

3.2. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus  dokumentus no Bibliotēkas krājuma.

3.3. Pagarināt iespieddarbu un dokumentu lietošanas termiņu, ja saņemtos iespieddarbus un dokumentus nepieprasa citi Bibliotēkas lietotāji.

34.Saņemt palīdzību grāmatu izvēlē un informācijas atrašanā.

3.5.Saņemt lietošanā mācību procesam nepieciešamās mācību grāmatas.

3.6. Izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus (skatīt 2.2. punktu.)

3.7. Bibliotēkas lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez Bibliotēkas lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

3.8. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu Bibliotēkas lietotājam ir tiesības iesniegt skolas direktoram.
 

 1. Bibliotēkas lietotāja pienākumi un atbildība

4.1. Iepazīties ar izglītības iestādes bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

4.2. Ziņot bibliotekāram par grāmatās pamanītajiem bojājumiem.

4.3. Ievērot noteiktos grāmatu atdošanas termiņus.

4.4. Iznest no bibliotēkas tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus.

4.5. Saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus krājuma materiālus.

4.6. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos (sazīmēti, saplēsti, sasmērēti) bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

4.7.  Lasītavā izmantotos iespieddarbus nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda.

4.8. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro Ulbrokas vidusskolas iekšējās kārtības un vispārējie uzvedības noteikumi:

4.8.1. sarunāties drīkst pieklusinātā balsī;

4.8.2. mobilā tālruņa skaņai jābūt izslēgtai;

4.8.3. bibliotēkas telpās nedrīkst ienest pārtiku un dzērienus;

4.8.4. bibliotēkas telpās nedrīkst ienākt virsdrēbēs;

4.8.5. apmeklētāji drīkst uzturēties tikai bibliotekāru norādītajās vietās;

4.8.5. jārespektē bibliotekāru norādījumi, t.sk., norādījumi par cilvēku skaitu, kas konkrētā brīdī var atrasties Bibliotēkā.

4.9. Bibliotēkas telpas drīkst izmantot tikai 3.1 punktā noteiktajām vajadzībām.

4.10. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas.
 

 1. Mācību grāmatu izsniegšanas un lietošanas kārtība

 
5.1.Mācību grāmatas izsniedz uz vienu mācību gadu.

5.2. Mācību grāmatas izsniedz mācību gada sākumā un nodod mācību gada beigās pēc iepriekš izveidota grafika.

5.3. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam saņem tie skolēni, kuri iepriekšējā mācību gada beigās ir nodevuši visas grāmatas.

5.4 Saņemot mācību grāmatas, skolēnam:

 5.4.1. jāieraksta savs vārds, uzvārds, klase un mācību gads grāmatas aizmugurējā vāka iekšpusē;

5.4.2. grāmatas ir jāapvāko.

5.5. Mācību gada beigās skolēni nodod apvākotas mācību grāmatas. Bojātu mācību grāmatu apvākojumu jāaizstāj ar jaunu.

5.6. Bibliotekārs, mācību priekšmetu skolotājs vai klases audzinātājs ir tiesīgi bez iepriekšēja brīdinājuma mācību procesa laikā pārbaudīt, vai mācību grāmatas ir apvākotas. Ja grāmatas nav apvākotas, skolēns saņem mutisku brīdinājumu un vienas nedēļas termiņu grāmatu apvākošanai . Ja šī prasība netiek izpildīta, tad neapvākotās grāmatas tiek konfiscētas un tiek atdotas atpakaļ tikai pēc grāmatas apvākošanas uz vietas bibliotēkā.

5.7. Nozaudēta vai bojāta (sazīmēta, saplēsta, sasmērēta)  mācību grāmata jāaizstāj ar identisku mācību grāmatu.

 1. Skolas tiesības

6.1. Skolai ir tiesības atteikt izsniegt mācību grāmatas tiem skolēniem, kuri līdz jaunu mācību grāmatu izsniegšanas brīdim nav nodevuši iepriekšējā mācību gadā izsniegtās mācību grāmatas. Skolēns jaunajam mācību gadam nepieciešamās grāmatas var saņemt tikai pēc iepriekšējā mācību gadā saņemto grāmatu nodošanas bibliotēkā.

6.2.Skolai ir tiesības nepieņemt bojātas (sazīmētas, saplēstas, salietas ar jebkādu šķidrumu, ar sabojātu bibliotēkas nodrošināto mācību grāmatu apvākojumu u.c.) grāmatas un/vai krājumu materiālus.

6.3.Par nenodotām un sabojātām mācību grāmatām un/vai krājumu materiāliem Skolai ir tiesības pieprasīt no bibliotēkas lietotājiem (skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem, skolas darbiniekiem, skolas absolventiem) bojāto lietu kompensēšanu.

 

 1. Noslēguma jautājumi

  7.1.    Bibliotēkas lietošanas kārtība apstiprināta 11.12.2023. Vadības sēdē, protokols Nr. 39.

  7.2.    Atzīt par spēku zaudējušu 16.09.2021. kārtību Nr.7.2 “Ulbrokas vidusskolas bibliotēkas un krājumu lietošanas kārtība”.