Aktivitātes

Skolas padomes aktivitātes

 

Skolas padome saskaņā ar Skolas padomes nolikumu organizē sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā trīs reizes gadā:
  • uzsākot mācību gadu (parasti oktobra mēnesī)
  • otrā semestra sākumā (pirmā semestra darba rezultātu izvērtēšanai)
  • otrā semestra beigās (mācību gada darba rezultātu izvērtēšanai)
Papildus tiek organizētas ārpus kārtas sanāksmes (klātienē vai attālināti - tiešsaistē), ja ir nepieciešams ar skolas darbu saistītu lēmumu pieņemšana demokrātiskas skolas pārvaldības nodrošināšanai.


Skolas padomes sēžu protokoli glabājas skolas lietvedībā. Nepieciešamības gadījumā skolēnu vecāki, skolotāji un skolēni ar Skolas padomes sēdes protokoliem, sanāksmēs izskatītajiem jautājumiem un lēmumiem var iepazīties.

   2021./2022. mācību gads

Skolas padomes sēde 18.08.2021.

Izskatītie jautājumi: 
  • Mācību gada uzsākšana
  • Skolas mācību, audzināšanas un saimnieciskā darba organizēšana
  • Ar skolas darbību saistīto drošības jautājumu izskatīšana
  • Sākumskolas ēkas celtniecības jautājumi
  • Skolēnu testēšanas darba organizācija skolā
  • Aizsargmasku lietošana 1. - 3. klašu un 4. - 12. klašu skolēniem