Skolas padomes darbība

Skolas padome

Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kas tiek veidota pamatojoties uz Izglītības likuma 30. panta 3.daļu:
"Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt izglītības iestādes padomes izveidošanu un darbību. Izglītības iestādes vadītājs vienu reizi mācību gadā sniedz padomei atskaiti par izglītības procesu un tā rezultātiem, kā arī par izglītības iestādes darba organizācijas apstākļiem."

Skolas padomes darbs tiek organizēts saskaņā ar Skolas padomes nolikumu.

Skolas padomes nolikums


2023./2024.mācību gads

JANVĀRA sēdes protokols

OKTOBRA sēdes protokols