Interešu izgītība

LR Izglītības likums nosaka:

 • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
 • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis

  Ārpus mācībām mūsu skolā tiek piedāvātas dažādu jomu interešu izglītības programmas.

  Katru semestri skolēni un vecāki aptaujā novērtē tā brīža interešu izglītības piedāvājumu un izsaka priekšlikumus turpmākai attīstībai. Ņemot vērā aptauju rezultātus, skolotāji (pēc iespējām) piedāvā iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās, veicinot personības attīstības iespējas, talantu izkopšanu, saistot nodarbības ar mācību saturu un veicinot skolēnu līdzdalību skolas, novada, valsts organizētos pasākumos.

Daži no interešu izglītības pulciņu uzdevumiem:

 • Talantu attīstīšana.
 • Pasākumu organizēšana, dalība tajos.
 • Skolēnu sabiedriskās aktivitātes un līdzdalības veicināšana.
 • Skolas tēla veidošana, attīstīšana.
 • Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana un pilnveidošana.
 • Pilsoniskās līdzdalības veicināšana.
 • Uzņēmējdarbības prasmju veidošana.
 • Publiskās runas un skatuves mākslas prasmju apgūšana.
 • Veselīga dzīvesveida veicināšana.
 • Radošuma attīstīšana.