2.-4.klašu koris

Vadītāja: Sabīne Balode

Kora mūzikas kolektīvu interešu izglītības programma attiecināma uz kultūrizglītības jomu un ir saistīta ar bērnu un jauniešu muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem.

Programmu raksturo noteikts estētiskās un tikumiskās audzināšanas raksturs, tā veicina skolēnu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs.

Īstenojot programmu, audzēkņiem tiek attīsta kritiskā spriestspēja, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošana, sevis disciplinēšana, publiskas uzstāšanās prasmes u.c.

Programmu apgūst vispārējās izglītības iestādes interešu izglītības programmās iesaistītie bērnu kori.