Skolēnu uzņemšana skolā

Skolēnu uzņemšana skolā

Skolēnu uzņemšana skolā iedalās pēc izglītības pakāpes, kurā skolēns tiek uzņemts skolā. 

Vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim iesniedzot norādītos dokumentus skolā klātienē skolas lietvedībā jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Elektroniski piesakot bērnu skolā iepriekš norādītie dokumenti elektroniski parakstīti tiek nosūtīti uz skolas e-pasta adresi: ulbrokas.skola@u-vsk.lv

Skolēnu uzņemšana 1.klasē 

 

Sākot ar 2024. gada 1.martu Ropažu novada vispārizglītojošajās skolās tiek uzsākta pieteikšanās uzņemšanai 1.klasē 2024./2025.m.g. un turpinās līdz maija pēdējai darba dienai.

Ropažu novada pašvaldības dome 2024. gada 7. februārī pieņēmusi jaunus  saistošos  noteikumus Nr. 10/24 «Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs» (stājas spēkā ar 02.03.2024.),  t.sk. pārejas noteikumus attiecībā uz 2024./2025. mācību gadu.

Ņemiet vērā, ka pārejas noteikumos paredzētas izmaiņas uzņemšanai prioritārajā secībā. Prioritāri tiks uzņemti bērni, kur gan bērnam, gan vismaz vienam vecākam deklarētā dzīvesvieta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās un pašreiz ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta.

Pieteikt bērnu skolā vecāks/likumiskais pārstāvis var elektroniski vai klātienē:

1) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, ierodoties Izglītības iestādē klātienē:

1.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu;

1.2. uzrāda bērna Vecāka apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;

1.3. uzrāda Izglītības iestādes pārstāvim bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinošu dokumentu, reģistrācijai nepieciešamās informācijas ierakstu veikšanai;

1.4. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

2) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegšanai elektroniski:

2.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu – iesniegumu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu;

Iesniegums pieteikumam 1. klasē DOC fails

Iesniegums pieteikumam 1.klasē PDF fails

2.2. pievieno bērna dzimšanas apliecības vai bērna personu apliecinoša dokumenta kopiju un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju un/vai pilnvaras kopiju;

2.3. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

Minētie dokumenti jānosūta uz skolas e-pastu: ulbrokas.skola@u-vsk.lv (elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8.00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā).

Skolēnu uzņemšana 2.-12.klasē


Skolēnu uzņemšana no 2. līdz 9. klasei balstās uz skolēnu uzņemšanu izglītības iestādē, ko nosaka ārējie dokumenti (MK noteikumi) un skolas iekšējie dokumenti.

Skolēnu uzņemšana vidusskolas pakāpē (no 10. līdz 12. klasei) balstās uz skolas iekšējiem noteikumiem par skolēnu uzņemšanu vidējās izglītības pakāpē.

Pieteikt skolēnu skolā vispārējās vidējās programmas apguvei (ja skolēns nav sasniedzis 18 gadu vecumu) var vecāks vai tā likumiskais pārstāvis elektroniski vai klātienē skolas lietvedībā iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

  • skolēna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • iepriekš iegūtās izglītības dokumentus - apliecību par kādu no pamatizglītības programmu apguvi un sekmju kopsavilkumu;
  • nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
  • skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u).

Pretendents uz vidējās izglītības pakāpi aizpilda “Motivācijas anketu izglītojamiem uzņemšanai Ulbrokas vidusskolas 10.-12. klasē” – anketa sniedz papildus informāciju par pretendenta motivāciju mācīties izglītības iestādē.

Dokumenti iesniegšanai skolas lietvedībā:

Iesnieguma veidlapa


Apliecinājums par foto un video izvietošanu publiskā vidē 


Elektroniko saziņas iekārtu lietošanas apliecinājums


Motivācijas anketa uzņemšanai vidusskolā