Skolēnu uzņemšana skolā

Skolēnu uzņemšana skolā

Skolēnu uzņemšana skolā iedalās pēc izglītības pakāpes, kurā skolēns tiek uzņemts skolā. 

Vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim iesniedzot norādītos dokumentus skolā klātienē skolas lietvedībā jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Elektroniski piesakot bērnu skolā iepriekš norādītie dokumenti elektroniski parakstīti tiek nosūtīti uz skolas e-pasta adresi: ulbrokas.skola@u-vsk.lv

Skolēnu uzņemšana 1.klasē 

Skolēnu uzņemšanu 1. klasē notiek pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem par bērnu uzņemšanu 1. klasē.

Pieteikt bērnu skolā var vecāks vai tā likumiskais pārstāvis elektroniski vai klātienē skolas lietvedībā iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu (līdz 20.08.);
  • nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
  • izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un sasnieguma aprakstu;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā;
  • ģimenes ārsta izziņu vai psihologa atzinumu par Izglītojamā veselības stāvokli, ja izvēlēta izglītības ieguves forma – izglītība ģimenē.

Dokumenti iesniegšanai skolas lietvedībā:

Iesnieguma veidlapa 

Apliecinājums par foto un video izvietošanu publiskā vidē 


Elektroniko saziņas iekārtu lietošanas apliecinājums

Skolēnu uzņemšana 2.-12.klasē


Skolēnu uzņemšana no 2. līdz 9. klasei balstās uz skolēnu uzņemšanu izglītības iestādē, ko nosaka ārējie dokumenti (MK noteikumi) un skolas iekšējie dokumenti.

Skolēnu uzņemšana vidusskolas pakāpē (no 10. līdz 12. klasei) balstās uz skolas iekšējiem noteikumiem par skolēnu uzņemšanu vidējās izglītības pakāpē.

Pieteikt skolēnu skolā vispārējās vidējās programmas apguvei (ja skolēns nav sasniedzis 18 gadu vecumu) var vecāks vai tā likumiskais pārstāvis elektroniski vai klātienē skolas lietvedībā iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

  • skolēna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • iepriekš iegūtās izglītības dokumentus - apliecību par kādu no pamatizglītības programmu apguvi un sekmju kopsavilkumu;
  • nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
  • skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u).

Pretendents uz vidējās izglītības pakāpi aizpilda “Motivācijas anketu izglītojamiem uzņemšanai Ulbrokas vidusskolas 10.-12. klasē” – anketa sniedz papildus informāciju par pretendenta motivāciju mācīties izglītības iestādē.

Dokumenti iesniegšanai skolas lietvedībā:

Iesnieguma veidlapa


Apliecinājums par foto un video izvietošanu publiskā vidē 


Elektroniko saziņas iekārtu lietošanas apliecinājums


Motivācijas anketa uzņemšanai vidusskolā