Mūsu skola - "Ekoskola"

Ekoskola - Ulbrokas vidusskolā

Ulbrokas vidusskola 2013./2014. māc.gadā ir pieteikusies Ekoskolu programmai.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Pro­grammas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas iz­veide visā skolas dzīvē. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.

Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistījušās vairāk nekā 20 000 skolu 42 pasaules valstīs. Šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada pamatu koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa dar­bam ar vides izglītības jautājumiem skolā.



Ekoskolu programma mūsu skolai piedāvā:

 • iespēju padarīt vides jautājumus par daļu no skolas ikdienas dzīves,
 • iespēju palīdzēt attīstīt jauniešu prasmi pieņemt lēmumus,
 • materiālus un idejas projektiem un pasākumiem,
 • saikni ar citām ekoskolām Latvijā un pasaulē,
 • taupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus.


Ekoskolu būtība ir izveidot efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu. Pārvaldes sistēmas pamatā ir septiņi elementi:

 • visas skolas un sabiedrības iesaistīšana,
 • skolas ekopadome,
 • skolas vides novērtējums,
 • skolas darbības plāns,
 • vides kodekss,
 • veikto pasākumu pārraudzība un izvērtēšana gan no skolēnu, gan no skolas vadības, gan sabiedrības puses,
 • vides izglītības sasaiste ar mācību saturu ikvienā mācību priekšmetā.

Aktualitātes

2022./2023. mācību gadā

Rīcības plāns 2022./2023.mācību gadā