Literārās jaunrades pulciņš "10 par rakstīšanu"

Vadītāja: Antonija Trukšāne

 1. PROGRAMMAS MĒRĶIS 
 • Sekmēt izglītojamo radošo spēju attīstību, izkopt rakstītprasmi, apzināt izglītojamā individuālās spējas un veicināt to attīstību.
 • Pilnveidot starpdisciplinārās kompetences, apgūt pašvadītas darbošanās prasmes.

 

 1. PROGRAMMAS UZDEVUMI 
 • Attīstīt lasītprasmi, radīt interesi par māksliniecisko jaunradi, sekmēt izglītojamo valodas attīstību, valodas , komunikatīvo un sociokultūras kompetenci. 
 • Apgūt valodas tēlainās izteiksmes līdzekļu lietojumu literārajā daiļdarbā. 
 • Iepazīties ar iespējām, ko piedāvā maketēšanas programmas, iemācīties, izmantojot programmas piedāvātos rīkus, izveidot iecerēm atbilstošus maketus. 
 • Izkopt prasmi izteikt domas daiļdarba žanram atbilstošā formā, pilnveidot izglītojamo radošās darbības prasmes, dot iespēju izglītojamo radošo spēju izaugsmei. 
 • Pilnveidot organizatoriskās iemaņas, vācot, atlasot un rediģējot materiālus skolas literārajam almanaham „10 par rakstīšanu”. 
 • Pilnveidot izglītojamo sociālās prasmes, darbojoties komandā, respektējot dažādus viedokļus. 
 • Publicēt izglītojamo jaunrades darbus novada laikrakstā, skolas un novada, mājas lapā, stimulēt jauniešu iesaistīšanos dažādos konkursos.