Praktisch Deutch 4.-8.klasēm

Vadītāja: Maija Kokina

Katra cilvēka  sociālās dzīves nepieciešamība- komunikācija. Šis process notiek ar valodas starpniecību. Spēja lietot vairākas valodas ir nozīmīga priekšrocība. Svešvalodu prasmes- viens no būtiskiem faktoriem, integrējoties  mūsdienu daudzkultūru vidē.  Vācu valodas apguve skolā – optimāls pedagoģisks risinājums jauno pilsoņu integrācijai multikulturālā sabiedrībā.

Interešu izglītības programma ir paredzēta pamatskolas posma skolēniem vācu valodas komunikatīvo prasmju attīstīšanai. Apgūstot konkrēto interešu izglītības programmu, skolēni tiek sagatavoti  valodas zināšanu un prasmju tālākai pilnveidei nākamajos izglītības posmos, kā arī vācu valodas izmantošanai citu mācību priekšmetu apguvē. Programma piedāvā skolēniem  papildus iespēju sasniegt šodienas aktuālo izglītības mērķi - vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.